BIM-1 PIC

Weakness of BIM

BIM

“ Điểm yếu của BIM là chi phí đầu tư cho BIM ban đầu và dài hạn là khá lớn, việc đào tạo và phát triển nhân lực cần chú trọng thường xuyên”