The-top-10-benefits-of-using-BIM

BIM Quantity Take-off

BIM Quantity Take-off

“ BIM giúp thống kê khối  lượng kiến trúc, kết cấu, MEPF chính xác và nhanh chóng hơn, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao, đẩy nhanh tốc độ làm khối lượng dự toán. ”